تبلیغات
 تورامن چشم درراهمــ ــــ ـــ ــ ـ - عشق و عصبانیت
لینک های وب

عشق و عصبانیت

استادی ازشاگردانش پرسید: چرا وقتی عصبانی هستیم داد میزنیم؟

یکی ازشاگردان گفت: چون دران لحظه خونسردیمان را ازدست میدهیم.

استاد گفت: این درست، اما چرا با وجودی که طرف مقابل کنارمان است، داد میزنیم؟

بعد از بحثهای فراوان، سرانجام استاد چنین توضیح داد:

هنگامی که دونفر از یکدیگر عصبانی هستند، قلبهایشان از یکدیگر فاصله میگیرد

و برای جبران این فاصله مجبورند داد بزنند. هرچه عصبانیت بیشتر، فاصله بیشتر است! و آنها باید صدایشان را بلندترکنند.

سپس استاد پرسید:

هنگامی که دونفر عاشق همدیگرباشند چه اتفاقی می افتد؟ آنها به ارامی باهم صحبت میکنند! چرا؟

چون قلبهایشان خیلی بهم نزدیک است وهنگامی که عشقشان به یکدیگربیشترشد. حتی حرف معمولی هم باهم نمیزنند و فقط درگوش هم نجوا میکنند و عشقشان همچنان بیشترمیشود. سرانجام حتی نجواهم نمیکنندوفقط یکدیگررا نگاه میکنند ..

این همان عشق خدا به انسان وانسان به خداست

که خدا حرف نمیزند اما همیشه صدایش را درهمه وجودت حس میکنی

10300000اینجاست که بین انسان وخدا هیچ فاصله ای نیست ومیتوانی دراوج همه شلوغی ها بدون اینکه لب به سخن بازکنی و با اوحرف بزنی.10300000

تاریخ : دوشنبه 31 شهریور 1393 | 12:00 ق.ظ | نویسنده : فرزانه | نظرات

  • paper | تبلیغات متنی | مهم نیوز